50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20210226 20210225 20210224 20210223 20210222 20210130 20210129 20210128 20210127


Vrijdag 26 Februari 2021
Maak je daden sterker dan je woorden en je dromen.
Vrijdag 26 Februari 2021
Vermijd zoveel mogelijk fysiek contact op het werk om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Je hoeft echt niet iedere zakelijke afspraak fysiek te laten plaatsvinden, want telefoneren, videobellen of virtuele meetings kunnen ook heel efficiënt zijn. Plan alleen die afspraken fysiek in waarbij je ook echt het gevoel hebt dat het toegevoegde waarde heeft.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 25 Februari 2021
Door de coronacrisis missen wij contacten met collega's. Het is daarom belangrijk om nu juist je collega's online op te zoeken. Bel ze, whatsapp ze, of organiseer virtuele meetings in jullie vrije tijd om met elkaar bij te praten over leuke dingen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 24 Februari 2021
Wie luistert, die onthoud! Spreek minder, dan leer je meer.
Woensdag 24 Februari 2021
Wees altijd representatief, ook tijdens virtuele meetings. Als jullie op de werkvloer normaal gesproken netjes gekleed gaan, wordt dat ook verwacht tijdens videomeetings waarbij participatie van huis uit geschiedt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 23 Februari 2021
Ook tijdens de coronacrisis is er behoefte aan arbeidskrachten en blijft het daarom mogelijk om een baan te vinden. Blijf dus actief zoeken en solliciteren naar een baan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 22 Februari 2021
Luister naar elkeen, want een ieder heeft zijn/haar eigen verhaal te vertellen.
Maandag 22 Februari 2021
Ook tijdens thuiswerken als gevolg van Covid-19 is het handig om op tijd te beginnen. Stuur een bericht naar je collega's en je leidinggevende dat ze weten dat je het werk hebt aangevangen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 30 Januari 2021
Bij een concurrentiebeding mag de werknemer geen zakelijke activiteiten of werkzaamheden verrichten die vergelijkbaar zijn met die van de werkgever na beëindiging van de dienstbetrekking. Bijvoorbeeld in je eigen bedrijf of in dienst bij een concurrent.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 29 Januari 2021
Over een en dezelfde overtreding mag de werkgever niet boete heffen en tevens schadevergoeding vorderen. Elk beding, strijdig met deze bepaling, is nietig.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 28 Januari 2021
Binnen een week mag aan een werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boeten worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een dag. Evenmin mag afzonderlijke boete hoger dan dit bedrag worden gesteld.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 27 Januari 2021
De overeenkomst of het reglement, waarbij boete is bedongen, moet nauwkeurig de bestemming van de boeten vermelden. De boete mag absoluut niet strekken tot persoonlijk voordeel van de werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 26 Januari 2021
De werkgever kan slechts boete stellen op de overtreding van voorschriften van een schriftelijk aangegane overeenkomst of van een reglement. Bovendien moeten die voorschriften nadrukkelijk zijn aangeduid, zo ook de boete.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 25 Januari 2021
Ongeoorloofd en nietig is elk beding tussen de werkgever en werknemer, waarbij deze zich verbindt, het loon of een gedeelte daarvan op een bepaalde wijze te besteden, of om zijn benodigdheden op een bepaalde plaats of bij een bepaalde persoon aan te schaffen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 23 Januari 2021
Een verklaring van de werknemer, waarbij hij zich verbindt om met elk in de toekomst vast te stellen reglement of met elke toekomstige wijziging van een bestaand reglement te verenigen, is nietig.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 22 Januari 2021
Positieve acties vloeien voort uit positieve gedachten dus blijf altijd positief.
Vrijdag 22 Januari 2021
Indien de werknemer, na vaststelling van een nieuw of van een gewijzigd reglement, mededeelt dat hij zich daarmede niet verenigt, wordt dit aangemerkt als een opzegging van de dienstbetrekking uiterlijk tegen de dag, waarop het nieuwe of het gewijzigde reglement in werking zal treden. likariogirelli aw 41
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 21 Januari 2021
Indien gedurende de dienstbetrekking een reglement wordt vastgesteld of het bestaande reglement wordt gewijzigd, is het nieuwe of het gewijzigde reglement voor de werknemer slechts verbindend, indien een volledig exemplaar van het ontwerp daarvan of van de ontworpen wijzigingen hem kort voor de vaststelling gedurende tenminste 14 dagen kosteloos ter inzage is verstrekt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 20 Januari 2021
Als je iets wilt hebben dat je nooit had, dan moet je doen wat je nooit eerder had gedaan.
Woensdag 20 Januari 2021
De werkgever is verplicht een volledig en ondertekend exemplaar van het reglement neer te leggen bij de griffie van de Kantonrechter ter inzage voor een ieder.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 19 Januari 2021
De inhoud van het reglement mag niet in strijd zijn met de door de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst of met de Surinaamse arbeidswetgeving.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 18 Januari 2021
Heb altijd geloof in jezelf.
Maandag 18 Januari 2021
Een volledig exemplaar van het regelement dient permanent opgehangen te zijn op een gemakkelijk toegankelijke plaats in het bedrijf, waardoor de werknemer dit gemakkelijk kan lezen. Bijvoorbeeld in de kantine of in het arbeidslokaal.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 21 November 2020
Na een ketting van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, is de eerstvolgende voortzetting van deze overeenkomst automatisch een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 20 November 2020
De omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vindt plaats op het omzettingsmoment welke als eerste optreedt. Zo is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het ingaan van de 25ste maand of bij het ingaan van de vierde arbeidsovereenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 19 November 2020
De uitzendkracht heeft binnen 2 werkdagen na de ter beschikkingstelling recht op een schriftelijke overeenkomst van de arbeidsvoorwaarden van de terbeschikkingstelling.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 18 November 2020
Een uitzendbureau is verplicht een uitzendvergunning te hebben. De uitzendvergunning wordt verleend door het Ministerie van AW&J voor ten hoogste 5 jaar. De inlener heeft de zorgplicht om erop toe te zien dat het uitzendbureau in het bezit is van een uitzendvergunning.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 17 November 2020
Gedurende de opzegtermijn mag de werkgever arbeid eisen van de werknemer. Na het verstrijken van de opzegtermijn is de dienstbetrekking formeel geëindigd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 16 November 2020
Als de Ontslagcommissie ontslagvergunning heeft verleend mag de werkgever hiermee de dienstbetrekking opzeggen. Afhankelijk van de diensttijd van de werknemer zal hij een opzegtermijn in acht dienen te nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 07 November 2020
Spreek jouw collega gerust op aan als hij het niet nauw neemt met de veiligheid. Dat is pas echt samenwerken!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 06 November 2020
Veilig werken doe je samen. Als je onveilig werkt, neem je niet alleen een risico voor jezelf, maar breng je ook jouw collega's in gevaar.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 05 November 2020
Bij grote ondernemingen dient de werkgever zodanige maatregelen te treffen dat bij elektriciteitsstoornissen, voldoende noodverlichting aanwezig is bij uitgangen die bij het verlaten van de onderneming gebruikt kunnen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 04 November 2020
Verbeter onveilige handelingen op de werkplek direct en rapporteer deze ook gelijk aan uw werkgever. Hierdoor kunnen ongelukken worden voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 03 November 2020
Als er over veilige werkmethoden twijfels bestaan, bespreek die dan met uw werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 02 November 2020
In spaarlampen en tl-lampen zit er kwik in poedervorm. Als de lamp breekt, dient iedereen meteen de ruimte te verlaten. Open terstond ramen en buitendeuren van de ruimte. Kwik is schadelijk voor de gezondheid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 31 Oktober 2020
Een werkgever mag maximaal drie opvolgende contracten voor bepaalde tijd aan een werknemer aanbieden. Deze contracten mogen niet langer duren dan 24 maanden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 30 Oktober 2020
Als de totale duur van de keten betreffende tijdelijke contracten (inclusief de tussenpozen) 24 maanden overschrijdt, dan is vanaf het moment van de overschrijding, sprake van een contract voor onbepaalde tijd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 29 Oktober 2020
De keten regeling heeft betrekking op: het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd welke de werkgever de werknemer mag aanbieden. De eventuele tussenpozen tussen de arbeidsovereenkomsten tellen mee als deze niet langer dan 3 maanden hebben geduurd. Bij een tussenpoos van langer dan drie maanden gaat de teller opnieuw lopen en in de nieuwe keten zal deze gelden als eerste contract.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 28 Oktober 2020
Als er sprake is van een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die bij elkaar een periode van 24 maanden overschrijden en die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van steeds niet meer dan 3 maanden, wordt de arbeidsovereenkomst vanaf het moment dat de 24 maanden zijn overschreden, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 27 Oktober 2020
Als er sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, dan geldt de vierde arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 26 Oktober 2020
Verlof is niet eeuwig geldig, het heeft een geldigheidsduur. Het verlof vervalt een jaar na het jaar waarin het aantal verlofdagen is opgebouwd, tenzij de werknemer niet redelijkerwijs in staat is geweest om het verlof op te nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 24 Oktober 2020
Na een ketting van drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, is de eerstvolgende voortzetting van deze overeenkomst automatisch een dienstbetrekking voor onbepaalde tijd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 23 Oktober 2020
De omzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vindt plaats op het omzettingsmoment welke als eerste optreedt. Zo is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij het ingaan van de 25ste maand of bij het ingaan van de vierde arbeidsovereen komst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 22 Oktober 2020
De uitzendkracht heeft binnen 2 werkdagen na de ter beschikkingstelling recht op een schriftelijke overeenkomst van de arbeidsvoorwaarden van de terbeschikkingstelling.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 21 Oktober 2020
Een uitzendbureau is verplicht een uitzendvergunning te hebben. De uitzendvergunning wordt verleend door het Ministerie van AW&J voor ten hoogste 5 jaar. De inlener heeft de zorgplicht om erop toe te zien dat het uitzendbureau in het bezit is van een uitzendvergunning.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 20 Oktober 2020
Gedurende de opzegtermijn mag de werkgever arbeid eisen van de werknemer. Na het verstrijken van de opzegtermijn is de dienstbetrekking formeel geëindigd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 19 Oktober 2020
Als de Ontslagcommissie ontslagvergunning heeft verleend mag de werkgever hiermee de dienstbetrekking opzeggen. Afhankelijk van de diensttijd van de werknemer zal hij een opzegtermijn in acht dienen te nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 03 Oktober 2020
Een werkgever kan een medewerker die voor een lange periode in de gevangenis terecht komt, een verwijt maken van zijn afwezigheid. In dit geval kan voortzetting van de arbeidsverhouding niet worden gevergd van de werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 02 Oktober 2020
Onder de noemer ‘verwijtbaar handelen of nalaten’ vallen verschillende gedragingen. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld onacceptabele uitlatingen over uw werkgever op sociale media of handelen in strijd met een geheimhoudingsplicht van uw bedrijf. Geweld of seksuele intimidatie op de werkvloer kunnen ook worden gerekend tot verwijtbaar handelen. Verwijtbaar gedrag kan leiden tot ontslag.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 01 Oktober 2020
Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor een arbeidsrelatie ernstig verstoord raakt. Als een verstoorde relatie leidt tot een situatie waarbij de chef niet meer door één deur kan met zijn werknemer, kan overplaatsing van de werknemer behoren tot een van de mogelijkheden. Als overplaatsing niet tot de mogelijkheden behoort, zou in die situatie de aanvraag voor een ontslagvergunning kunnen worden overwegen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 September 2020
Een werkgever die een ontslagvergunning voor een werknemer aanvraagt op basis van een verstoorde arbeidsrelatie zal in het algemeen moeten aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van een verstoring. Hij zal moeten hard maken dat deze verstoring ernstig en duurzaam is en dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 29 September 2020
De werknemer is verplicht de voorschriften van de werkgever op te volgen. De voorschriften mogen echter niet in strijd zijn met de arbeidswetgeving en met beginselen van decent work.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 September 2020
Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen verliest hij zijn vakantiedagen en vakantietoelage over het lopend jaar. Als er nog vakantieaanspraken zijn over voorgaande jaren dient de werknemer die wel uitgekeerd te krijgen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 19 September 2020
De arbeidsovereenkomst is vormvrij, met andere woorden het is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Deze kan dus zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Voor de bewijsvoering wordt aangeraden om liever een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan en om dit in 2- voud op te maken, waarvan een exemplaar bestemd is voor de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 18 September 2020
Er bestaat een grote diversiteit aan veiligheidshelmen, waaronder helmen voor situaties waarin werknemers veel naar boven of beneden moeten kijken. Het dragen van een veiligheidshelm is niet altijd verplicht, maar is vaak wel aan te raden. Zorg dus voor een goed passende helm die geschikt is voor het werk dat gedaan wordt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 17 September 2020
De werkgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ladders die in zijn onderneming gebruikt worden, vervaardigd zijn van deugdelijk materiaal, rekening houdend met het gewicht van de werknemers en de attributen die ze op de trappen mee dragen. De ladders moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. Zulks is noodzakelijk om ongevallen te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 16 September 2020
Het ontslag op staande voet moet terstond aan de werknemer schriftelijk worden medegedeeld dat hij is ontslagen. Het ontslag op staande voet moet door de werkgever binnen 4 werkdagen schriftelijk worden gemeld bij het Hoofd van de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie geeft binnen 14 werkdagen een beslissing van bezwaar of geen bezwaar.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 15 September 2020
Voor een arbeidsoverkomst voor bepaalde tijd met een ontbindende voorwaarde is er geen ontslagvergunning vereist als de afgesproken omstandigheid intreedt of zich voordoet. In dit geval eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege.  Ontbindende voorwaarden in arbeidsovereenkomsten zijn aan strenge regels gebonden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 14 September 2020
Als de kantonrechter wegens gewichtige redenen overgaat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, rust er geen verplichting op de werkgever om alsnog een ontslagvergunning aan te vragen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 12 September 2020
Werknemers, het is verboden om tijdens werkuren alcohol en drugs te gebruiken. Dronken op het werk aankomen is ook bezwaarlijk. Maakt u zich hieraan schuldig, loopt u het risico op staande voet te worden ontslagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 11 September 2020
Werkgevers, maak de werkomstandigheden zo aangenaam en veilig mogelijk voor uw werknemers. Hiermee bevordert u arbeidsvreugde onder uw personeel. Als uw personeel plezier heeft in het werk daalt de kans op ziekte en uitval
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 10 September 2020
Als de werknemer ontslag op staande voet wordt aangezegd of ontslag krijgt wegens dringende reden, heeft de werkgever geen ontslagvergunning nodig van de Ontslagcommissie. Wel dient het ontslag binnen 4 dagen gemeld te worden bij het hoofd van de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 09 September 2020
Hoe kan je ongewenste intimiteiten op de werkplek voorkomen? Stel grenzen van wat wel gezegd en gedaan mag worden in uw aanwezigheid. Hier moet gedacht worden aan seksueel getinte opmerkingen, grappen, intieme vragen stellen of toespelingen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 08 September 2020
Werkgevers, waardeer uw werknemers die naar uw tevredenheid presteren. Geef uw werknemers die zich ijverig inzetten tenminste een pluim. Zo motiveer je werknemers en dit kan zelfs een positieve uitwerking hebben op de overige werknemers.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 07 September 2020
Bij het verstrijken van de termijn waarvoor de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan, heeft de werkgever geen ontslagvergunning nodig van de Ontslagcommissie als hij de dienstbetrekking niet wenst voort te zetten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 05 September 2020
Neem altijd de volledige bedrijfs- en onderhoudsinstructies door van de machines en of motoren die u wenst te gebruiken. Deze instructies bevatten veiligheidsinformatie om u bewust te maken van gevaren die met motoren verband houden, u te informeren over het gevaar van letsel dat verband houdt met deze gevaren en u te vertellen hoe u de kans op letsel kunt voorkomen of verminderen. Het niet opvolgen van instructies kan resulteren in ernstig letsel of zelfs de dood.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 04 September 2020
Als de Ontslagcommissie geen ontslagvergunning heeft verleend, heeft de werkgever de volgende opties: alsnog de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden te beëindigen indien de werknemer daarmee instemt of de arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen door de kantonrechter laten ontbinden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 03 September 2020
Als de werkgever de dienstbetrekking beëindigt met zijn werknemer, heeft de werknemer, op de dag waarop het ontslag ingaat, o.a. recht op zijn resterende verlofdagen omgezet in een geldbedrag. Ook dient de werkgever hem de vakantietoelage terstond uit te keren. Het is verboden om de resterende verlofdagen te verrekenen met de opzegtermijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 02 September 2020
Zowel werkgever als werknemer is bevoegd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een proeftijd te bedingen. De proeftijd mag ten hoogste 2 maanden bedragen. Een proeftijd van langer dan 2 maanden is ongeldig. Ook is het niet toegestaan een proeftijd te verlengen om wat voor reden dan ook. Tijdens een proeftijd mogen beide partijen een einde maken aan de dienstbetrekking zonder inachtneming van de opzegtermijn en ook zonder dat een schadeloosstelling verschuldigd zal zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 01 September 2020
Het is een werkgever verboden om een uitzendkracht via verschillende uitzendbureaus aaneensluitend te laten werken voor hem. Als de werkgever tevreden is over de uitzendkracht wordt verwacht dat hij met deze persoon een arbeidsovereenkomst aangaat, waardoor de tussenkomst van een uitzendbureau overbodig is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 31 Augustus 2020
Aangezien arbeidsinspecteurs ook een opsporingsfunctie hebben, hoeven ze voor het binnentreden van een onderneming geen toestemming te hebben van de werkgever. De arbeidsinspecteurs zijn bevoegd elke plaats waar arbeid wordt verricht of waarvan zij het redelijk vermoeden hebben dat er daar arbeid wordt verricht binnen te treden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 29 Augustus 2020
Een door de werkgever vastgesteld reglement is voor de werknemer slechts verbindend, indien het in de Nederlandse taal is vastgesteld en indien de werknemer schriftelijk heeft verklaard zich met dat reglement te verenigen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 28 Augustus 2020
Een door de werkgever vastgesteld reglement moet kosteloos aan de werknemer worden verstrekt. Het reglement moet op een voor de werknemer gemakkelijk toegankelijke plaats zodanig worden opgehangen dat het duidelijk leesbaar is. Het reglement is slechts verbindend, voor zover de inhoud niet in strijd is met de door de werknemer aangegane arbeidsovereenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 27 Augustus 2020
Zowel werkgever als werknemer kan de dienstbetrekking zonder opzegging of zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen doen beëindigen, maar de partij die opzegt is schadeplichtig als de wederpartij daarin niet toestemt. Dit geldt niet als er sprake is van beëindiging van de dienstbetrekking wegens dringende redenen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 26 Augustus 2020
Over het algemeen is het niet toegestaan dat de werknemer zijn loon overdraagt aan een schuldeiser tot waarborg van een schuld. De werknemer mag het recht op zijn loon, op geen enkele manier toekennen aan een derde. Volmacht tot invordering van het loon, onder welke vorm of welke benaming ook verleend door de werknemer, mag worden ingetrokken door zijn werkgever. Dit geld niet als er beslag is gelegd op het loon van de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 25 Augustus 2020
Soms wenst de werkgever geen gebruik te maken van de diensten van zijn werknemer, ondanks de werknemer bereid is zijn werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld als een werknemer tijdelijk uit zijn functie is ontheven of wanneer de werkgever zijn werknemer enkele dagen thuis laat blijven om wat voor reden dan ook. In deze gevallen verliest de werknemer zijn aanspraak op loon niet. De werkgever zal dus het loon normaal moeten uitbetalen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 24 Augustus 2020
De werkgever is geen loon verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de werknemer zijn arbeid niet heeft verricht. Evenwel behoudt de werknemer zijn aanspraak op loon voor een betrekkelijk korte tijd, wanneer hij ten gevolge van ziekte of een ongeval verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten. Dit geldt niet als de ziekte of het ongeval door schuld of opzet van de werknemer is veroorzaakt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 22 Augustus 2020
Als de kantonrechter wegens gewichtige redenen overgaat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, rust er geen verplichting op de werkgever om alsnog een ontslagvergunning aan te vragen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 21 Augustus 2020
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moet tenminste geregeld zijn: de gezagsverhouding, de te verrichten arbeid of taakomschrijving, de werktijden, de hoogte van het loon en de duur van de overeenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 20 Augustus 2020
Een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoot en echtgenote is nietig. Een dergelijke dienstbetrekking zou in contrast staan met de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen partners in het huwelijk. Dit is niet van toepassing op concubines.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 19 Augustus 2020
Bij het verstrijken van de termijn waarvoor de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan, heeft de werkgever geen ontslagvergunning nodig van de Ontslagcommissie als hij de dienstbetrekking niet wenst voort te zetten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 18 Augustus 2020
Als de werknemer ontslag op staande voet wordt aangezegd of ontslag krijgt wegens dringende reden, heeft de werkgever geen ontslagvergunning nodig van de Ontslagcommissie. Wel dient het ontslag binnen 4 dagen gemeld te worden bij het hoofd van de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 17 Augustus 2020
In de overgangsperiode van de wet ‘Arbeidsbescherming Gezin’ hebben werknemers in dienst van bedrijven met bestaande zwangerschaps-en bevallingsverlofregelingen, recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof als de werknemer dat wenst. Gedurende de overgangsperiode vindt de doorbetaling echter plaats conform de regelingen van het bedrijf en dat is in meeste gevallen voor 12 weken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 15 Augustus 2020
Wanneer gebruik wordt gemaakt van kunstverlichting op de werkplaats, moet de werkgever ervoor zorgen dat de kunstverlichting voldoende en doelmatig is. De sterkte van de verlichting is afhankelijk de aard van de werkzaamheden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 14 Augustus 2020
Het beëindigen van de dienstbetrekking wegens bedrijfseconomische redenen, is niet vanzelfsprekend. De werkgever dient allereerst overeenstemming te bereiken met de werknemer. Indien hij geen overeenstemming kan bereiken, is hij verplicht een ontslagvergunning aan te vragen bij het ministerie van AW&J. Als het gaat om meerdere werknemers, zal hij moeten aangeven welke criteria hij heeft gehanteerd om te komen tot de selectie voor afvloeiing.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 13 Augustus 2020
In spaarlampen en tl-lampen zit er kwik in poedervorm. Als de lamp breekt, dient iedereen meteen de ruimte te verlaten. Open terstond ramen en buitendeuren van de betrokken ruimte. Pas op met kwik, want het is giftig.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 12 Augustus 2020
Wist je dat je maximaal enkele uren per dag op een ladder mag werken? Werken op een ladder is zeer intensief, daarom is 6 uren of langer per dag werken op een ladder onverantwoord. Verklein de kans op een val door je aan een tijdslimiet te houden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 11 Augustus 2020
De werknemer is verplicht zijn arbeid, waarvoor hij in dienst is genomen, naar behoren te verrichten. Hij mag zijn werk niet zonder toestemming van de werkgever door iemand anders laten doen. De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorschriften van de onderneming die betrekking hebben op het verrichten van arbeid. Ook moet hij de orde en rust in de onderneming niet verstoren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 10 Augustus 2020
Beschadigde elektrische snoeren en elektrisch equipement mogen niet worden gebruikt. Schakel altijd eerst de spanning op de contactdoos uit voordat u equipement of apparaat inplugt onder een spanning van meer dan 220 volt, bijvoorbeeld elektrische lasmachines. Negeer nooit waarschuwingsborden of veiligheidssignalen op de werkvloer en rapporteer mankementen direct aan de wekgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 08 Augustus 2020
In een cao zijn vaak gunstiger arbeidsvoorwaarden opgenomen dan wat de wet voorschrijft. Zo kan bijvoorbeeld het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon of krijgen werknemers meer vakantiedagen toegekend dan wat de wet voorschrijft. De cao zorgt voor rechtszekerheid en arbeidsrust.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 07 Augustus 2020
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moet geregeld zijn: de gezagsverhouding, de te verrichten arbeid of taakomschrijving, de werktijden, de hoogte van het loon en de duur van de overeenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 06 Augustus 2020
Eventuele boeteclausules en concurrentiebedingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 05 Augustus 2020
Een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoot en echtgenote is nietig. Een dergelijke dienstbetrekking zou in contrast staan met de gelijkwaardigheid die er bestaat tussen partners in het huwelijk. Dit is niet van toepassing op concubines.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 04 Augustus 2020
Een beding in een arbeidsovereenkomst dat de werknemer zonder te weigeren alle in het bedrijf voorkomende werkzaamheden zal verrichten, is erg vaag en dus niet toegestaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 03 Augustus 2020
De werknemer is verplicht de arbeid zelf te verrichten, tenzij de werkgever in afwijking van de regel toestemt. De vervanging moet dan een uitzondering zijn, want de regel is dat de werknemer zelf de arbeid verricht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 01 Augustus 2020
De arbeidsovereenkomst is vormvrij, met andere woorden het is niet gebonden aan een bepaalde vorm. Deze kan dus zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Voor de bewijsvoering wordt aangeraden om liever een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan en om dit in 2- voud op te maken, waarvan een exemplaar bestemd is voor de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 31 Juli 2020
Er bestaat een grote diversiteit aan veiligheidshelmen, waaronder helmen voor situaties waarin werknemers veel naar boven of beneden moeten kijken. Het dragen van een veiligheidshelm is niet altijd verplicht, maar is vaak wel aan te raden. Zorg dus voor een goed passende helm die geschikt is voor het werk.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 30 Juli 2020
De werkgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ladders die in zijn onderneming gebruikt worden, vervaardigd zijn van deugdelijk materiaal, rekening houdend met het gewicht van de werknemers en de attributen die ze op de trappen mee dragen. De ladders moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. Zulks is noodzakelijk om ongevallen te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 29 Juli 2020
Calamiteiten op het werk zoals brand of een bedrijfsongeval, kunnen escaleren tot een bedreigende situatie. Met een  bedrijfsnoodplan  en een goed voorbereid crisisteam kan bedrijfsschade en het menselijk leed zoveel mogelijk worden beperkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 28 Juli 2020
Veilig werken begint bij de basis: namelijk een gezonde en veilige werkplek. Met een risicoanalyse, passende maatregelen en goede werkinstructies, kunt u het risico op ongelukken verkleinen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com